dokumenty
dokumenty
   
 1. dokumenty
 
2008-06-16

Sprawozdanie merytoryczne z Projektu: Wioski z Pomysłem

mala fotka1. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
50-134 Wrocław, Białoskórnicza 26

2. Sprawozdanie merytoryczne z Projektu „Wioski z Pomysłem”

3.  Umowa  nr 10142/DPS-OW/2008-EB-G/20 z dnia 15.02.2008

4. Szczegółowy opis działań zrealizowanych w Projekcie

1. merytoryczno-organizacyjne zarządzanie projektem:
Projekt zarządzany był przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju z wykorzystaniem zaplecza biurowo-administracyjnego organizacji. Koordynator merytoryczno – organizacyjny Piotr Tyszko-Chmielowiec był wspierany w zakresie zarządzania finansowego przez asystenta administracyjno–finansowego Mariusza Szykasiuka, a w zakresie merytorycznym przez konsultanta Krzysztofa Smolnickigo oraz animatora lokalnego Annę Szmigiel-Franz.
W związku z dużym obciążeniem pracą w ramach bieżących projektów zespołu Wacława Idziaka, wiele zadań pierwotnie przewidzianych dla PRR „Razem” było realizowanych przez miejscowy zespół projektu, wzmocniony animatorami lokalnymi. Okazało się, że to było korzystne dla projektu, gdyż pozwoliło na zbudowanie silniejszych więzi ze społecznościami i zbudowanie solidnej bazy dla przyszłej współpracy. Animatorzy i koordynator utrzymywali stały kontakt z wioskami i towarzyszyli im w rozwoju ich pomysłów; te kontakty są kontynuowane. Zespół projektu dzięki temu także więcej się nauczył.

2. Wyjazd studyjny
Rekrutacja wiosek beneficjentów (Wąbnice, Przygodziczki i Ruda Żmigrodzka) nastąpiła na etapie wstępnego przygotowania projektu; w trakcie rekrutacji wzięto pod uwagę możliwości i potrzeby wiosek oraz przede wszystkim aktywność mieszkańców (wsie te przeszły przez proces planowania odnowy wsi).
Podczas przygotowań do wyjazdu okazało się, że Wąbnice nie są w stanie wystawić odpowiedniej delegacji ze względu na ograniczoną dyspozycyjność i sprawy osobiste działaczy wioskowych. Jednocześnie, kiedy rozeszła się wiadomość o planowanym wyjeździe studyjnym do wiosek tematycznych, do organizatorów zaczęły napływać zgłoszenia zainteresowanych uczestnictwem lokalnych liderów z innych miejscowości. Zgłosiły się 3 osoby z Dziewiętlina, 2 z Kolędy i 2 z Lędziny. Są to aktywne społeczności, a Dziewiętlin ostatnio przeszedł, podobnie, jak Wąbnice, Przygodzice i Ruda Żmigrodzka, przez proces planowania odnowy wsi. Późniejszy rozwój projektu potwierdził słuszność przyjęcia delegacji tych wsi na wyjazd i zwiększenia liczby uczestników z 17 do 22.
Na etapie przygotowań do wyjazdu Piotr Tyszko-Chmielowiec i Anna Szmigiel-Franz odbyli spotkania w poszczególnych wioskach, które służyły objaśnieniu celu projektu i uzyskaniu od społeczności akceptacji dla aktywnego w nim udziału. Odwiedzono:
Wąbnice – 5.02, obecnych 12 osób
Przygodziczki – 8.02, obecnych 20 osób
Rudę Żmigrodzką w dniu 21.02, obecnych 20 osób

Program wizyty studyjnej w wioskach tematycznych na Pomorzu Środkowym
28 lutego 2008, czwartek
15.00 Przyjazd do Hotelu Floryn w Mielnie – Unieście, ul Świerczewskiego 26
15.30 – 19.00 Warsztaty: wprowadzenie do idei wiosek tematycznych, wioski tematyczne na tle przemian cywilizacyjnych, rynek usług i produktów wiosek tematycznych.
19.00 – 20.00  Kolacja
20.00 – 22.00 Warsztaty: gospodarstwa edukacyjne, artystyczne, terapeutyczne i rozrywkowe. Podsumowanie dnia.
29 lutego, piątek
8.00 – 9.00 Śniadanie
10.00 – 13.00 Zajęcia w Sierakowie (wioska hobbitów): gra terenowa, współpraca stowarzyszenia ze szkołą, świetlicą wiejską, przedsiębiorstwem rolnym i nadleśnictwem (przykład partnerstwa w skali wsi i jej najbliższej okolicy).
13.30 – 14.30 Obiad w Sierakowie
15.00 – 17.30 Zajęcia w Paprotach (wioska labiryntów): wykorzystanie łąk i obiektów po rolniczych do tworzenia oferty wsi, mała architektura wsi, współpraca z osobami i organizacjami z poza wsi, przykładowe formy zajęć na bazie wikliny i torfu.
19.00 – 20.00 Kolacja w Mielnie – Unieście, hotel Floryn
20.00 – 22.00 Warsztaty: metodyka pracy w wioskach tematycznych: badania doceniające, uczenie się w działaniu, podsumowanie dnia.
1 marca, sobota
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 10.00 Spacer brzegiem morza
10.30 – 12.30 Zajęcia w Iwięcinie (wioska końca świata): kulturowe usługi sezonowe wsi (Boże Narodzenie, Wielkanoc), gospodarstwo edukacyjne, rola kościoła, świetlicy, szkoły i stowarzyszeń wiejskich w tworzeniu wioski tematycznej.
13.30 – 14.00  Obiad w Malechowie
15.00 – 17.30 Zajęcia w Podgórkach (wioska bajki i rowerów): warsztaty zajęć artystycznych, gry i zabawy, rewitalizacja obiektów po rolniczych na cele związane z tworzeniem oferty wsi.
19.00 – 20.00 Kolacja w Mielnie
20.00 – 22.00 Warsztaty – podsumowanie dnia.
2 marca, niedziela
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 13.00 Warsztaty: ćwiczenia w tworzeniu ofert wiosek tematycznych: przegląd zasobów wsi reprezentowanych na warsztatach, analiza zasobów wsi, ćwiczenie z zastosowania „map myśli”, wstępne określenie elementów oferty wsi, zadania do opracowania, ocena i podsumowanie warsztatów.
13.00 – 14.00 Obiad w Mielnie
14.30 – 16.30 Zajęcia w Dąbrowie (wioska zdrowego życia): trasa edukacyjna „Ania i Grześ wędrują przez wieś”, wykorzystanie obiektów po rolniczych do nowych celów, rola szkoły w tworzeniu oferty wsi, prezentacja pomysłu na gospodarstwo edukacyjne.
16.30 - Wyjazd do domu

W każdej ze wsi prowadzone były przez mieszkańców zajęcia pokazujące na żywo ofertę wsi oraz przybliżające uczenie się w działaniu, jako podstawową metodę szkoleniową, stosowaną przy tworzeniu wiosek tematycznych. W celach szkoleniowych wykorzystane zostały także przejazdy od wsi do wsi. W ich trakcie będzie możliwe zapoznanie się z tym, jak wygląda sąsiedztwo wiosek tematycznych i region, w którym one działają. Omówione zostały różne zagadnienia: tło gospodarczo – społeczne wiosek tematycznych, projekty realizowane na terenie gmin Malechowo i Sianów, szkoły wiejskie w rozwoju wsi i w tworzeniu wiosek tematycznych, udział samorządów lokalnych w tworzeniu wiosek tematycznych, nowe funkcje obiektów po rolniczych.
W wyjeździe wzięły udział delegacje pięciu wiosek:
•    Przygodziczki – 4 osoby (plus 2 osoby związane z urzędem gminy w Przygodzicach)
•    Ruda Żmigrodzka – 6 osób (same panie w różnym wieku, w tym sołtysowa)
•    Dziewiętlin – 3 osoby
•    Lędzina – 2 osoby
•    Kolęda – 2 osoby (w tym pani sołtys)
•    Dwie dziennikarki z regionu
•    Dwoje koordynatorów - moderatorów
Lista uczestników w załączeniu – łącznie 23 osoby i kierowca.
Założony program został zrealizowany, przy czym wizyta w Dąbrowie została przesunięta z niedzieli na sobotę.
Zajęcia na Pomorzu zostały uzupełnione rozmowami w autobusie w drodze powrotnej – po godzinie trwała praca z delegacjami Przygodziczek, Rudy i tzw. „Trójwioski”. Ustaliliśmy, że delegacje zorganizują zebrania, na których zdadzą relację z wyjazdu i podzielą się swoimi pomysłami. Koordynatorzy projektu zebrali od uczestników wyjazdu zdjęcia i sporządzili dla każdej wioski CD z kompletem fotek. Przygotowali też prezentację ppt pokazującą wszystkie etapy wizyty, a na powyjazdowych spotkaniach wiejskich zapewnili projektor i ekran.
Ze strony Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju wyjazd był prowadzony przez Piotra Tyszko-Chmielowca i Annę Szmigiel-Franz, zaś ze strony gospodarzy – przez Wacława Idziaka z zespołem trenerów i animatorów lokalnych.

Ewaluacja i efekty wyjazdu
Delegaci z pięciu wiosek zobaczyli, posmakowali i poczuli działalność wiosek tematycznych. Rozmawiali z zaangażowanymi mieszkańcami. Przyjechali pełni entuzjazmu i wiary w siebie.
Jak pokazał późniejszy rozwój projektu, wyjazd skutecznie „naładował akumulatory” uczestników: dostarczył im pomysłów i energii do działania. Wielokrotnie podczas realizacji projektu uczestnicy wracali w dyskusjach do przeżyć z tamtego czasu i do podglądniętych pomysłów.
Każda z pięciu wiosek ma unikalną sytuację – warunki naturalne, ekonomiczne i społeczne, atuty, położenie. W każdej z wiosek inaczej wygląda zorganizowanie społeczności lokalnej. Dlatego plany dalszej pracy były dostosowywane do lokalnych warunków.

3. Realizacja warsztatów
Właściwe warsztaty prowadzone przez zespół z PRR  zostały poprzedzone zajęciami prowadzonymi w poszczególnych wioskach przez koordynatora i animatorów lokalnych:
Przygodziczki – 5.03, obecnych 33 osoby oraz 28.03, obecnych 23 osoby
Ruda Żmigrodzka - 7.03, obecnych 19 osób oraz 27.03
Kolęda – 14.03, obecnych 30 osób
Dziewiętlin – 15.03, obecnych 17 osób
Lędzina – 3.04, obecnych 13 osób
Same warsztaty przygotowujące specjalizację 5 wiosek oraz opracowanie ich oferty zostały przeprowadzone przez Wacława Idziaka z zespołem (Katarzyna Bytowska, Maciej Rodak, Mikołaj Idziak) przy wsparciu zespołu DFE (koordynator i animatorzy).
Podczas warsztatów realizowany był program przygotowujący wioskę do stworzenia koncepcji tematu oraz organizacji imprezy promującej działania wioski, zgodnie z konspektem zaproponowanym we wniosku, w elastyczny sposób dostosowany do potrzeb wioski. Podczas prowadzenia warsztatów wykorzystywano badania doceniające, uczenie się w działaniu, gry i zabawy pobudzające do twórczego myślenia i integrujące grupę.
Na koniec warsztatów wioskowych przeprowadzono w Niesułowicach wspólne zajęcia dla aktywu z wszystkich wiosek.
Przygodziczki – 14.04, obecnych 23 osoby
Dziewiętlin – 15.04, obecnych 20 osób
Ruda Żmigrodzka – 15.04 i 26.04,  obecnych 23 osoby
Lędzina – 25.04.03 i 27.04, obecnych 16 osób
Kolęda – 26.04, obecnych
Niesułowice - 27.04, obecnych 26 osób

Imprezy wioskowe
Podsumowaniem dotychczasowej pracy nad przygotowanie oferty wioskowej były zorganizowanie przez mieszkańców wsi wydarzenia przedstawiającego wyniki prac i promującego specjalizację wsi.

Dziewiętlin
Członkowie stowarzyszenia wybrali do promocji swojej wsi, a zarazem jej oferty, wykorzystanie szlaku konnego. Dnia  3.05.2008 przejeżdżał przez wioskę „Rajd Konny Szlakiem Doliny Baryczy”. Specyfika rajdu jest to, że jego uczestnicy wyruszają z wielu miejsc doliny, by spotkać się w Mojej Woli i tam połączyć się w jedną grupę. Od strony dolnośląskiej rajd prowadził Milicki Klub Jeździecki „Traper”. Mieszkańcy postanowili przygotować popas dla uczestników rajdu. Wśród przygotowań znalazła się budowa stanowiska do „parkowania” i odpoczynku koni, ponowne uprzątnięcie parku, zaproszenie mieszkańców, promocja wydarzenia w lokalnej prasie, przygotowanie poczęstunku. W organizacji wydarzenia zaangażowało się wiele osób, a w samym popasie wzięło udział wiele rodzin, dzieci i młodzieży. Oprócz kawy i herbaty mieszkańcy przygotowali dla uczestników grochówkę oraz inne przysmaki. Całe wydarzenie trwało ok. dwóch godzin i zgromadziło około 100 osób. Jeźdźcy byli mile zaskoczeni, że wieś tak mile ich ugościła. Organizacja popasu ma stać się wydarzeniem corocznym.

Kolęda
W dniu 31 maja wioskowi działacze zorganizowali w Kolędzie festyn pod tematem przewodnim „Kolęda – wioska dobrych życzeń”. Festyn stał się dla wioski okazją do przećwiczenia współpracy i doskonalenia umiejętności organizacyjnej, W dniach poprzedzających imprezę wielu biernych do tej pory mieszkańców włączyło się do pracy. Sam festyn udał się znakomicie, przewinęło się przez niego do 500 osób, a zabawa trwała do świtu. Sprzedaż pierogów, żurku i bigosu przyniosła ponad 600 zł (przy ostrożnie skalkulowanych cenach). Porównanie tej kwoty z wysokością  gminnej dotacji dla sołectwa (700 zł ) dało wiele do myślenia pani sołtys. Każdy kupujący potrawy mógł wylosować ze szklanego słoja pasek papieru z zapisanym dobrym życzeniem. Sukces imprezy dodał energii działaczom wioskowym i zachęcił ich do dalszej pracy nad stworzeniem i rozwinięciem oferty. Uwierzyli w siebie i w swoją społeczność.

Lędzina
W sobotę 24 maja mieszkańcy Lędziny i zaproszeni goście bawili się na festynie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Lędzina. Festyn promujący wieś Lędzina i ofertę  wsi zorganizowano na miejscowym boisku, gdzie ustawiono wypożyczony od gminy namiot wraz z ławkami i stołami oraz drewnianą podłogę. Wśród wielu atrakcji znalazła się wystawa dawnych sprzętów, mebli, naczyń, tkanin i  narzędzi wiejskich oraz dekoracji i przetworów z „Lędzińskiej Spiżarni Smaków”. Oprócz lędzinian, którzy przyszli na boisko całymi rodzinami, na pikniku bawiły się również zaprzyjaźnieni goście z Dziewiętlina oraz z Kolędy. Specjalnie na festyn domowe ciasta upiekły mieszkanki Lędziny. Były też smakowite desery z galaretki i misternie wykonane kanapki z nowalijkami oraz kiełbaski z rusztu. Nie brakło atrakcji dla dorosłych i dla dzieci, dla których ofertowano konkursy i konkurencje sprawnościowe z nagrodami. Biesiada z tańcami trwała do późnych godzin nocnych.

Przygodziczki
Okazją do promocji „Przygody w Przygodziczkach” stała się impreza „4 kopyta & 4x4”. Impreza wynikała z budowanej oferty tematycznej Przygodziczek, w której motywem przewodnim są konie, w tym również konie mechaniczne. Ta światowa premiera majówki z koniem, bryczką i samochodem terenowym była niezwykłą przygodą zarówno dla mieszkańców jak i uczestników czy przybyłych gości. Tor przeszkód z ostrym podjazdem na górę piaskową, przejazd przez Roguszą, przez bagno, a potem przez las, okazał się trudniejszy dla samochodów, które trzeba było „wydobywać” z błota niż dla bryczek. Emocje podczas imprezy towarzyszyły również „przeciąganiu kłody” i wyścigowi na czas. Spośród 28 zgłoszonych załóg (samochody terenowe, quady, bryczki i jeźdźcy) bezkonkurencyjny okazał się jeździec na koniu Grafit. Kolejne miejsca przypadły samochodziarzom. Impreza rozpoczęta 1 maja w Przygodziczkach przeniosła się rajdem do Mojej Woli, gdzie 3 maja została zakończona kolejnymi atrakcjami. Zwracał uwagę pobyt ekipy TVP 3 z Wrocławia nagrywającej reportaż o Przygodziczkach-Wiosce Przygody. Ocenia się, że przez imprezę przewinęło się około 600 osób.

Ruda Żmigrodzka
25 maja 2008 roku mieszkańcy zorganizowali pierwszą od wielu lat imprezę we wsi, która miała promować Rudę Żmigrodzką jako wieś budującą ofertę. Podczas festynu uroczyście zainaugurowano szlak rudo-barycki. Do wsi przyjechali mieszkańcy wielu okolicznych miejscowości, a także burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski. Mieszkańcy organizujący festyn sami byli zaskoczeni tak duża liczbą osób uczestniczących (około 500). Po samym szlaku przeszło ponad 130 osób w sześciu grupach. Były to głównie dzieci z zaproszonych szkół w Radziądzu i Piotrkowicach. Przygotowano mnóstwo atrakcji dla dzieci, które rodzice z trudem zabierali do domu. Impreza trwała do późna w nocy. A na drugi dzień mieszkańcy sprzątający teren festynu zorganizowali nieoficjalne „poprawiny”.
Najciekawsze, że jeszcze na kilka dni przed festynem mieszkańcy nie wierzyli, że ktokolwiek zechce odwiedzić Rudę (mimo że sołtys plakaty informujące rozwiesił w całej gminie). Tak wielkie powodzenie festynu i bardzo pozytywne opinie uczestników sprawiły, że mieszkańcy w końcu uwierzyli w siebie i swoje możliwości. Ujawniły się w nich skrywane wcześniej energia i zapał do kolejnych zajęć. Już kilka dni po tym festynie zaczęli planować kolejne wydarzenia we wsi. Dzięki sukcesowi, jaki odniósł festyn, mieszkańcy znacznie odważniej patrzą w przyszłość i nie boją się podejmować nowych wyzwań.

4. Przygotowanie 5 koncepcji rozwoju wioski tematycznej
Koncepcje wypracowane zostały dla 5 wiosek (pierwotnie zakładano 3) na podstawie wyników prac warsztatowych oraz doświadczeń Partnerstwa Razem w tworzeniu wiosek tematycznych w ramach PIW Equal. Nad koncepcjami miał pracować zespół osób z PRR, jednak, jak wyjaśniono powyżej, ich możliwości czasowe okazały się ograniczone. Wacław Idziak był w stanie jedynie konsultować i doradzać. W tej sytuacji zadanie to przejął zespół w składzie koordynator i animatorzy lokalni, zgodnie z ich odpowiedzialnością za wioski. I tak Anna Szmigiel-Franz pisała koncepcję dla Rudy Żmigrodzkiej, Ilona Czarnuch dla Dziewiętlin, Kolędy i Lędziny, a Piotr Kryszczak dla Przygodziczek. Piotr Tyszko-Chmielowiec zaprojektował konspekt opracowań, uczestniczył w ich pisaniu, wspierał merytorycznie autorów, zapewniał spójność prac i redagował efekt końcowy. W zespole pracował też konsultant merytoryczny w zakresie współpracy z samorządem lokalnym i regionalnym oraz partnerami lokalnymi Krzysztof Smolnicki. Praca nad koncepcjami obejmowała spotkania z działaczami wioskowymi, prowadzone zwłaszcza w końcu maja.
Poszczególne koncepcje różnią się między sobą ze względu na różny stopień zaawansowania społeczności wioskowych w budowaniu oferty. Stanowią zapis wyników pracy na chwilę końca projektu oraz idei, które mogą być dalej rozwijane. Każda z koncepcji będzie wykorzystywana przez wioski i rozwijana w dalszej pracy.
W załączeniu znajdują się: konspekt opracowania (będący także zwięzłą instrukcją rozwoju oferty wioski) i pięć koncepcji rozwoju oferty wioskowej.

5. Promocja projektu
Na poziomie lokalnym nad promocją projektu i współpracą z partnerami czuwało 3 animatorów lokalnych pracujących z wioskami. Zadaniem animatorów było również inspirowanie mieszkańców do nowych działań oraz opracowanie koncepcji rozwoju ofert wiosek (patrz pkt 4). Animatorzy zostali starannie dobrani pod kątem umiejętności, cech osobowych oraz możliwości dalszej pracy z wioskami po zakończeniu projektu. Rolę animatorów lokalnych pełnili:
Dla Rudy Żmigrodzkiej: Anna Szmigiel-Franz, absolwentka socjologii i studentka 4 roku pedagogiki w specjalności andragogika (edukacja dorosłych) Uniwersytetu Wrocławskiego, pochodząca z wsi Ligotka niedaleko od Rudy.
Dla Dziewiętlina, Lędziny i Kolędy:  Ilona Czarnuch, animatorka kultury w Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowym w Krośnicach. Ilona włączy ofertę wiosek do oferty edukacyjnej CETS i będzie dalej inspirować społeczności do pracy.
Dla Przygodziczek: Piotr Kryszczak, mieszkaniec wioski i pracownik Urzędu Gminy Przygodzice odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy i odnowę wsi.
W tej pozycji projektu w budżecie zostały umieszczone koszty wyjazdów koordynatora i animatorów służące promocji projektu, realizacji warsztatów i przygotowaniu koncepcji.

Serwis internetowy „Wioski z pomysłem” umieszczony został jako podserwis na stronie www.barycz.pl, która służy działaniom rozwojowym w regionie i promocji regionu i zawiera:
- wprowadzenie do idei wiosek tematycznych
- informacja o poszczególnych wioskach i ich koncepcje rozwoju oferty
- proponowane działania i atrakcje – będą na bieżąco uzupełniane
- galeria wydarzeń
- przydatne linki, w tym do Partnerstwa „Razem”
Zapraszamy na wioski.barycz.pl !

Konferencja prasowa
Podsumowaniem projektu była przeprowadzona w dniu 30 maja konferencja prasowa (połączona z seminarium podsumowującym), w której wzięli udział przedstawiciele trzech gazet lokalnych z obszaru realizacji projektu. W efekcie pojawiły się lub pojawią materiały prasowe we wszystkich trzech gazetach. Organizator konferencji prasowej (Fundacja Doliny Baryczy) zobowiązał się zapewniać informowanie mediów o działaniach wiosek także po zakończeniu projektu.

6. Seminarium podsumowujące
Celem seminarium było zaprezentowanie zaproszonym gościom doświadczeń Partnerstwa Razem w realizacji koncepcji wiosek tematycznych oraz przedstawienie efektów realizacji projektu. W porównaniu z pierwotną koncepcją, stosunkowo więcej czasu poświęcono na przedstawienie i przedyskutowanie efektów pracy pięciu wiosek.
Program seminarium
9.00-9.15      powitanie uczestników i gości, rozpoczęcie seminarium
9.15-9.45     dr Wacław Idziak „Miejsce wsi w gospodarce jutra”
9.45-11.45     prezentacje wiosek:
        - Kolęda – wioska dobrych życzeń
        - Lędzina – wioska średniowiecznych rzemiosł i smaków
        - Dziewiętlin – wioska zmysłów/nadbaryckie Bieszczady
11.45-12.15     przerwa kawowa
        w przerwie konferencja prasowa
12.15 - 13.35    prezentacje wiosek
        - Ruda Żmigrodzka – wioska wśród stawów i lasów
        - Przygodziczki – wioska przygody
13.35 - 13.50    podsumowanie projektu – dr Piotr Tyszko-Chmielowiec    
13.50 – 14.50    debata:  „Rozwój nadbaryckiej wsi w XXI wieku”
        - prowadzona przez dr Wacława Idziaka, z udziałem działaczy rozwoju wsi Krzysztofa Smolnickiego i Pawła Antoniewicza
14.50 – 15.00    podsumowanie
15.00         obiad

W seminarium wzięło udział 40 osób, w tym delegacje z wiosek oraz osoby zaproszone. Wybrany termin – piątek – miał ułatwić wzięcie w nim udziału samorządowcom. Przybyła przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego. Niestety, zawodowi lokalni samorządowcy z tej okazji nie skorzystali (poza dwoma wyjątkami), mimo starań organizatorów. Natomiast pojawili się kilkoro aktywnych radnych i sołtysów. Otrzymaliśmy także wiele zgłoszeń od sołtysów i wioskowych aktywistów, którzy chcieli uczestniczyć, ale nie pozwoliły im na to obowiązki zawodowe. W przyszłości najprawdopodobniej wybierzemy na podobne wydarzenia terminy weekendowe lub wieczorne (podobnie, jak dla wszystkich pozostałych spotkań i warsztatów w tym projekcie) i rozważymy inne formy dotarcia do samorządowców. Skutecznym może być zapraszanie ich na imprezy, co wykazała Ruda Żmigrodzka.
Materiały seminaryjne zostały rozesłane uczestnikom i innym zainteresowanym osobom i zawierały nagrane na płycie:
-    Koncepcje rozwoju oferty wiosek (dla działaczy lokalnych także wydruk)
-    Prezentacje z seminarium
-    Raport merytoryczny z projektu
-    Filmy o wioskach tematycznych na Pomorzu

5.  Adresaci Projektu

Adresatami projektu byli:
a. w pierwszej mierze osoby aktywne w rozwoju uczestniczących wiosek, ok. 30 osób
b. inni mieszkańcy wiosek, wzięło ich udział w działaniach w sumie blisko 100 osób
c. uczestnicy imprez promujących wioski – blisko 2000 osób
d. aktywni mieszkańcy i samorządowcy z innych miejscowości – ponad 10 osób
Ponadto wynikami projektu dzielimy się z Lokalnymi Grupami Działania na Dolnym Śląsku, a w dalszych działaniach z innymi aktywnymi wioskami z Doliny Baryczy i z regionalnymi instytucjami.

6. Efekty Projektu

Każda z pięciu nadbaryckich wiosek uczestniczących w projekcie „Wioski z pomysłem” jest inna. Poniżej krótkie impresje o tym, co osiągnęły dzięki projektowi.
Przygodziczki okazały się typowo wielkopolskie – zorganizowane i efektywne. Rezultaty ich pracy wynikają z wytrwałości, wizji i przemyślanych działań oraz dobrej współpracy ludzi. Projekt pomógł im spojrzeć całościowo na ofertę wioski i stworzyć dla niej wspólny mianownik („wioska przygody”), a także rozwinąć nowe propozycje. Znaczący postęp na solidnych podstawach.
Ruda Żmigrodzka to wioska na początku drogi i prawie do końca projektu zmagała się z niedostatkiem wewnętrznej integracji i wiary w swoje siły. Aż tu zmobilizowali się i przeprowadzili głośny na całą okolicę festyn, który pomógł im uwierzyć w swoje siły i dostrzec siebie jako zintegrowaną, mocną społeczność. Żywa ścieżka przyrodnicza to dobry kandydat na ofertę turystyczną, choć jeszcze wymaga sporo pracy. 
Dziewiętlin to, według miejscowych stereotypów, wioska na końcu świata, gdzie nic się do niedawna nie działo. Społeczność Dziewiętlina wkroczyła w projekt świeżo zintegrowana, ucząca się wspólnego działania i dokonała znacznego postępu. Ich siłą jest solidarna współpraca aktywnych mieszkańców – starszych i młodszych, miejscowych i napływowych. I dobra, przyjazna energia.
Działania w Lędzinie napędzane są wizją jednej osoby – niedawnej osadniczki. Pani Beata swoim zapałem zaraziła sąsiadów (zwłaszcza sąsiadki), którzy obecnie chętnie włączają się w proponowane przez nią działania. Wioska ma już konkretną ofertę i wizję jej rozwoju. Projekt pomógł wiosce zintegrować się wokół wspólnego celu, umocnić się i sformułować ofertę (już w formie ulotki).
Kolęda to wioska na początku drogi rozwoju, która uświadamia sobie swoje atuty i nabiera wiary w siebie. Czynnikiem sprawczym jest – podobnie, jak w Lędzinie – jedna liderka, mieszkająca we wsi od niedawna. Podobnie, jak to jest w Dziewiętlinie - tworzy się wokół niej grono aktywnych sąsiadów, a bierne do tej pory osoby kolejno się przyłączają. Dorośli skutecznie angażują do działań liczne dzieci i młodzież. Dzięki projektowi proces rozwoju społeczności radykalnie przyspieszył. Hasło „wioska dobrych życzeń” trafnie opisuje atmosferę w Kolędzie – serdeczną i konstruktywną.

Efekty projektu w odniesieniu do efektów założonych jego opisie

Jakościowe:
-    transfer dobrej praktyki tworzenia wiosek tematycznych,
Metodyka wiosek tematycznych z Pomorza Koszalińskiego została z powodzeniem przeszczepiona na grunt Doliny Baryczy, dostosowana do miejscowych warunków.
-    stworzenie modelowego rozwiązania aktywizacji mieszkańców wsi,
-    implementacja tego modelu do działań prowadzonych przez LGD z zakresu odnowy wsi,
Powstał model dla regionu, który już jest rozpowszechniany w innych wioskach Doliny Baryczy. Działacze LGD z regionu, zwłaszcza ci zaangażowani w odnowę wsi, są z nim zapoznani, dotarcie do większości urzędników samorządowych wymaga jeszcze pracy. Plon projektu także dociera do innych LGD na Dolnym Śląsku.

Ilościowe:
-    zorganizowanie 3 imprez promujących specjalizację wsi (w każdej udział weźmie około 200 osób),
Odbyło się 5 imprez, w których wzięło udział około 2000 osób
-    realizacja 5 dniowego wyjazdu studyjnego dla 17 osób oraz realizacja podczas niego 4 dniowych warsztatów,
Odbył się planowany wyjazd studyjny z warsztatami dla 22 osób
-    realizacja w każdej z 3 wiosek po 2 dniach warsztatowych dla około 15 osób każdego dnia,
Przeprowadzono w każdej z pięciu wiosek w sumie po dwa dni warsztatowe.
-    zorganizowanie seminarium podsumowującego projekt dla około 40 osób, reprezentujących 10 instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
Odbyło się seminarium, w którym wzięło udział 40 osób reprezentujących ponad 10 instytucji, organizacji i jednostek samorządowych.
-    powstanie zespołu 5 osób przygotowanych do dalszych prac nad wioskami tematycznymi,
-    Wdrożenie 3 animatorów lokalnych w tematykę prowadzenia warsztatów dotyczących wiosek tematycznych
Zespół 5 osób został wyszkolony w działaniu w stosowaniu metody wiosek tematycznych oraz w prowadzeniu warsztatów metodami aktywizującymi (Anna Szmigiel-Franz, Ilona Czarnuch, Piotr Kryszczak, Piotr Tyszko-Chmielowiec i Krzysztof Smolnicki), zespół ten kontynuuje pracę. Kilka dalszych osób zapoznało się z metodą bardziej ogólnie.
-    powstanie koncepcji 3 wiosek tematycznych.
Powstało 5 koncepcji wiosek tematycznych.
-    organizacja konferencji prasowej na zakończenie projektu
Przeprowadzono konferencję prasową oraz wygenerowano kilka artykułów w prasie i jeden program TV. Praca z mediami jest kontynuowana.

Założone cele zostały zrealizowane, a modyfikacje działań dobrze posłużyły realizacji celu głównego, którym było rozpowszechnienie pracy metodą wiosek tematycznych w Dolinie Baryczy

Kontynuacja projektu
Działania podjęte podczas projektu z założenia są częścią dłuższego procesu rozwojowego. Budowały na dotychczasowych osiągnięciach wiosek i stanowią fundament dla dalszych działań. Formy kontynuacji:
- Dalsze wsparcie ze strony animatorów (patrz pkt. 5) i koordynatora (będzie włączał wioski do kolejnych projektów rozwojowych i szkoleniowych).
- Włączenie oferty wiosek do opracowywanej obecnie strategii promocji oferty turystycznej Doliny Baryczy.
- Spotkania, na których „wioski z pomysłem” podzielą się swoimi doświadczeniami z innymi wioskami w swojej gminie – już zaplanowano takie wydarzenia na jesień dla Rudy, Dziewiętlina i Lędziny.
- Dalszy rozwój oferty – DFE złożyła wniosek do POKL 9.5 na finansowanie projektów szkoleniowych w Lędzinie i Dziewiętlinie.
- Umieszczanie informacji o wydarzeniach wioskowych na serwisie www.barycz.pl.

7.  Ewaluacja Projektu

Na bieżąco ewaluowano działania projektowe poprzez dyskusje z trenerami i animatorami bezpośrednio po warsztatach i spotkaniach. Ocenialiśmy naszą pracę oraz postęp wiosek w pracy nad swoimi ofertami. Wnioski z tych rozmów były bezzwłocznie stosowane w pracy. Podstawowym narzędziem ewaluacji projektu był jego główny rezultat: plany rozwoju koncepcji wiosek. Analiza tych planów wykazuje, że wszystkie wioski dokonały dużego postępu w tworzeniu swojej oferty (patrz pkt 6). Można uznać, że projekt zakończył się pełnym sukcesem.

8. Upowszechnianie informacji o Projekcie i jego efektach

Promocji projektu służyły prezentacje wygłaszane przez koordynatora na spotkaniach z samorządowcami oraz spotkaniach Lokalnej Grupy Działania (działacze organizacji społecznych, przedsiębiorcy i samorządowcy). O projekcie informowali także inni współpracownicy Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju i Fundacji Doliny Baryczy. Szacuje się, że w sumie wygłoszono ponad dziesięć prezentacji i komunikatów na lokalnych i regionalnych spotkaniach.
Działania w projekcie znalazły odzwierciedlenie w przynajmniej 5 artykułach w lokalnej prasie. Regionalna TV we Wrocławiu wyemitowała program o imprezie promującej Przygodę w Przygodziczkach.
Ważnym narzędziem rozpowszechniania jest wysyłka materiałów seminaryjnych do samorządów, organizacji i instytucji w Dolinie Baryczy oraz Lokalnych Grup Działania na Dolnym Śląsku. Planowana kontynuacja działań (patrz wyżej) także przyczyni się do upowszechnienia tych rezultatów.


 

   
 1. wioski z pomyslem
 2. Dziewiętlin
  1. opis Dziewiętlina
  2. zasoby Dziewiętlina
  3. Dziewiętlin - wioska zmysłów
  4. Działania
 3. Kolęda
  1. opis wioski
  2. Zasoby Kolędy
  3. Kolęda - Wioska Dobrych Życzeń
  4. Działania
 4. Lędzina
  1. opis wioski
  2. zasoby wioski
  3. Wioska Smaków i Rzemiosł
  4. działania
 5. Przygodziczki
  1. opis
  2. zasoby wioski
  3. Wioska przygody
  4. działania
 6. Ruda Żmigrodzka
  1. opis
  2. zasoby
  3. pomysły na dzialanie
  4. profil wioski
  5. działania
 7. o nas
  1. dokumenty
   
             ZALOGUJ SIĘ   Witryna powstała przy udziale
   środków Europejskiego Fund. Społ.
   w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
   EQUAL zarządzanych przez Fundację Fundusz Współpracy